Send us mail
suma@epi.coop
Phone Number
+34 931 937 390

Auditories

Auditories energètiques
RD 56/2016

Contingut de les Auditories energètiques segons RD 56/2016

El RD 56/2016 recomana que les auditories es realitzin segons la norma europea EN-16.247.
Segons la UNE EN16.247 el contingut mínim que han de tenir les auditories energètiques és el següent:

Requisits de les Auditories segons RD 56/2016

Les dades de consum d' energia i electricitat hauran d' estar actualitzades, mesurades i que puguin ser verificables.

Que abastin el consum de l'energia dels edificis i instal·lacions, incloent-hi el transport dins de les instal·lacions o flotes de vehicles.

Les auditories es fonamentaran en l' anàlisi del cost del cicle de vida, abans que en períodes simples de amortització, a fi de tenir en compte l' estalvi a llarg termini.

Que siguin proporcionades i representatives per poder traçar una imatge fiable del rendiment energètic global, i es poder determinar oportunitats de millora més significativa.

Que reflecteixin els càlculs detallats i validats per a les mesures propostes, facilitant una informació clara sobre el potencial de estalvi.

Les dades empleats en les auditories energètiques s' hauran de poder emmagatzemar per fins d' anàlisi històric i traçabilitat del comportament energètic.

Procés d' una Auditoria energètica

Nosaltres ens encarreguem de tot perquè puguis donar compliment a RD 56/2016

Contacte preliminar

Es defineixen els objectius, necessitats i expectatives
l' auditoria energètica, l' abast i els límits, el
detall, els terminis, els criteris, la dedicació, els
requisits sobre la recopilació de dades, la previsió
de mesuraments...

1
Reunió inicial

L' objectiu de la reunió inicial és informar les parts
interessades sobre els objectius, l' abast, els límits i
grau de detall de l' auditoria i acordar els aspectes
pràctics d' aquesta.
També s' informarà sobre el procés d' auditoria i la seva
programació.

2
Recopilació de dades

Equips consumidors d' energia i característiques.
Dades històriques de consum energètic.
Dades sobre el disseny, el funcionament i el
manteniment.
Estudis previs.
Dades econòmiques
Estat de la gestió energètica.
Etc...

3
Treball de camp

S' inspeccionen els elements a auditar i els seus règims
treball, per tal d' avaluar el seu consum energètic
i detectar oportunitats de millora energètica.
Es realitzen els mesuraments necessaris per a l' anàlisi de
consums energètics dels elements de la
instal·lació.

4
Anàlisi

L' anàlisi energètica inclou:
- Consum d' energia per ús i font.
- Balanç d' energia.
- Patró de la demanda d' energia al llarg del
temps
- Indicadors de rendiment energètic
- Identificació i avaluació d' oportunitats
de millora.

5
Informe

L' informe amb els resultats de l' auditoria tindrà
contingut mínim que estableix la norma
UNE EL 16247-1.

6
Reunió final

En la reunió final es lliura l' informe de la
d' auditoria energètica i se' n presenten els resultats,
oferint les explicacions necessàries que
facilitin la presa de decisions per part de la
l' organització.

7
Presentació a Indústria

Nosaltres ens encarreguem de presentar tota la
documentació a Indústria.
En el cas d'inspecció, fem l'acompanyament
per si fos necessari algun aclariment addicional.

8

CONTACTA AMB UN AUDITOR

Reial Decret 56/2016

Contacta amb nosaltres per aclarir qualsevol consulta sobre les obligacions o els tràmits relacionats amb el decret